Privacyverklaring Stichting Kooger Kerk

Bevestigd 8-1-2019


Privacy en het gebruik van persoonsgegevens

De Stichting Kooger Kerk is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 41238467, is gevestigd aan Koog 30, 1722 EM Zuid-Scharwoude. De stichting vindt de bescherming van de gegevens van personen van belang.

De Stichting gebruikt uw gegevens alleen om u op een juiste en zorgvuldige manier te informeren over de organisatie van culturele activiteiten en daar direct mee samenhangende onderwerpen. Wij behandelen de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk en zorgvuldig.

Rechtsgronden en doel voor de verwerking

De Stichting Kooger Kerk heeft ten doel het organiseren van culturele activiteiten in de Kooger Kerk en het verhuren van dat kerkgebouw aan derden, zodat het kerkgebouw en het zich daarin bevindende "Van Dam orgel" als levend monument kan voortbestaan en behouden blijft..

Daarbij registreert onze stichting uitsluitend de gegevens die nodig zijn voor het verwezenlijken van deze doelstelling.

Welke persoonlijke gegevens

Bij  het vastleggen van de gegevens wordt onderscheid gemaakt tussen:

Ľ   donateurs: informatie van onze donateurs: naam, voorletters, adres, postcode en woonplaats voor het versturen van de donatiefactuur en hun emailadres voor het informeren over culturele activiteiten in de Kooger Kerk.

Ľ   ge´nteresseerden: (voor)naam, woonplaats en emailadres

Deze gegevens worden door ons gebruikt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Inzage en correctie

U kunt altijd de gegevens die wij ten aanzien van u registreren, bij ons opvragen. Ook kunt u vragen om correctie, aanvulling of verwijdering van deze gegevens. Zie hiervoor de contactgegevens in het briefhoofd van de Stichting cq zoal op de website vermeld.

Profiling en geautomatiseerde besluitvorming

Er wordt door onze stichting geen gebruik gemaakt van profiling of geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Kooger Kerk verstrekt geen persoonsgegevens aan derden tenzij dit is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Bewaren

Wij bewaren de gegevens van donateurs zo lang als nodig is om een kwalitatieve en zorgvuldige administratie te kunnen voeren en aan de wettelijke bewaarplicht te voldoen.

De gegevens van ge´nteresseerden worden bewaard en gebruikt tot de ge´nteresseerde te kennen heeft gegeven bij onze contactpersoon niet langer ge´nteresseerd te zijn.

Beveiliging

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met secretaris van de Stichting, als zijnde de functionaris gegevensbescherming.

Contact

Hebt u vragen of opmerkingen over dit privacybeleid? Neem dan contact met ons op via de secretaris zoals in het briefhoofd, cq de website is opgenomen.

Wijzigen

Wij behouden ons het recht voor om aanvullingen cq wijzigingen aan te brengen in de deze verklaring. Wij adviseren u deze Privacyverklaring met regelmaat te lezen.